CSR, sponsring & policies - Happy Boss
Miljopolicy

CSR, Sponsring och Policies

Vi strävar efter att vara en god samhällsaktör och utvecklar kontinuerligt vårt ansvarstagande och påverkansarbete.

Vårt ansvar

För oss är det viktigt att ta vårt ansvar som samhällsaktör genom att göra det vi kan för att bidra till en bättre värld. Tidigare har vi sponsrat alltifrån mindre föreningar till världsorganisationer med material eller stöd. Nu genomgår vi en omställning med målet att ta ett mer omfattande grepp om vår inverkan på omvärlden och hur vi kan ge tillbaka på ett effektivt sätt. Där ingår ett utökat miljöarbete genom klimatkompensering med 200% samt eftersökning av mer långtgående samarbeten. 

Giving People - Gör skillnad i jul!

Under julen tycker vi att det är viktigare att ge än att få så vi har valt att än en gång sponsra Giving People för att stötta dem på vägen mot deras vision att inget barn ska leva i fattigdom eller utanförskap. Med hjälp av donationer hjälper de barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet till en bättre vardag samtidigt som det bidrar till att motverka utanförskap, minska de sociala klyftorna samt lyfter debatten kring barnfattigdom i Sverige. Under julen är det extra tydligt vilka som lever i ekonomiskt och socialt utanförskap och det drabbar främst barnen. Genom att skänka en matkasse med julmat för varje anställd hos Happy Boss hoppas vi på att  förgylla julen för fler barnfamiljer i Sverige!

Matkasse med julmat från Giving People

Ta även del av alla våra tidigare samarbeten med företag och organisationer som med hjälp av donationer bidrar till ett bättre samhälle för alla. 

Våra samarbeten

Vill du samarbeta med oss?

Vi letar fler sätt att påverka i rätt riktning och tror att tillsammans kan vi göra en större skillnad. Tveka inte att höra av dig om du har idéer eller förslag på samarbeten.

Liten gröda växer ut jord

Vi klimatkompenserar vår verksamhet med 200%

Istället för att enbart sudda ut vårt klimatavtryck har vi investerat stort i att kompensera lika mycket till. Det är vad vi kallar en investering för framtiden!

Läs om hur vi klimatkompenserar

Våra policys

Utöver Happy Boss egna föreskrifter och policys är vårt miljöledningssystem ISO 14001-certifierat och vårt kvalitetssystem är ISO 9001-certifierad.

Vår miljöpolicy

Happy Boss skall arbeta för att respektive representerat varumärke samt underleverantörer ska arbeta miljömässigt. Tillverkare/leverantör av produkter som saknar miljöregler skall uppmanas upprätta sådana.

Happy Boss verksamhet skall kännetecknas av;

 • Vi erbjuder miljövänliga lösningar
 • Effektiv resursanvändning genom hushållning, återanvändning och återvinning.
 • Utbildning och motivering av medarbetare för ökad förståelse att utföra sina arbetsuppgifter på ett miljöriktigt sätt.
 • Samtliga leverantörer skall bedriva aktivt miljöarbete.
 • Miljöarbetet angår samtliga och bygger på delaktighet från medarbetare, leverantörer och tillverkare, miljöförbättringar ses som långsiktiga investeringar.
 • All vår verksamhet baseras på intressenternas krav, tillämpliga lagar och föreskrifter för vår verksamhet.
 • Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklas genom ständiga förbättringar. Alla medarbetare är i sitt dagliga arbete ansvariga för att miljöpolicyn följs

 

 

Vår arbetsmiljöpolicy

Vi har som grundsyn att alla skall trivas och utvecklas på arbetet. Inom vår organisation accepterar vi ingen diskriminering vare sig det gäller kön, sexuell läggning, handikapp, politisk tillhörighet eller etnisk bakgrund.

 • Vi skall så långt det är möjligt undvika skador och sjukdomar beroende på arbetet eller dess utformning.
 • Vårt arbetsmiljöarbete skall vara ett av de instrument vi använder för att nå bättre trivsel, ökad produktivitet och även uppnå den kvalitet som våra kunder kräver.
 • Vi eftersträvar en arbetsmiljö som är fri från tobak, alkohol och narkotika och understöder aktiv friskvård för att främja de anställdas hälsa.
 • Vi utbildar kontinuerligt våra medarbetare i för dom nödvändiga kunskapshöjande produktkunskap samt processer
 • Vi skall arbeta för en rak och öppet diskussionsforum mellan ledning och medarbetare. Ett samarbete kring arbetsmiljöfrågor är för oss en självklarhet.
 • Alla som är verksamma inom företaget har ansvar för att vårt arbetsmiljöarbete fungerar.

Vår Kvalitetspolicy

Happy Boss ska präglas av att erbjuda flexibla kontorslösningar inom IT, Telekom och Facility på ett Enkelt, Professionellt och Personligt sätt.

För att förverkliga vår kvalitetspolicy bedrivs verksamheten enligt följande riktlinjer:

 • Vårt viktigaste mått på kvalitet skall vara nöjda, lojala och långsiktigt lönsamma kunder. Detta genom att fokusera på möjligheter och vara den mest kompetenta, lyhörda och trevliga partnern i varje relation.
 • Happy Boss skall vara medveten om kvalitetens betydelse för av företaget, utförda tjänster och levererade produkter. Grunden för detta skall vara fortlöpande kompetensutveckling av medarbetare.
 • Våra tjänster och produkter skall utgå från kundens behov och bedrivas med inriktning mot att rätt kvalitet uppfylls.
 • Leverantörer och tillverkare som anlitas skall uppfylla våra kvalitetskrav.
 • Vår verksamhet sker efter tillämpliga författningskrav.
 • Vårt kvalitetsarbete och kvalitetsledningssystem ska utvecklas genom ständiga förbättringar.

Vår jämställdhetspolicy

Bolagets ledning eftersträvar en jämställd arbetsplats där särbehandling på grund av kön aktivt motarbetas. I detta arbete ingår att ledningen arbetar med en långsiktig jämställdhetspolicy.

Jämställdhetslagen ålägger arbetsgivare att ”inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja jämställdhet i arbetslivet”. Bland annat ska arbetsgivaren varje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete. Mot den bakgrunden formulerar Happy Boss följande långsiktiga mål:

 • Att en så jämn fördelning som möjligt råder mellan kvinnor och män på olika nivåer och inom olika befattningar och yrken samt i beslutande och rådgivande organ
 • Att det finns lönestrukturer utan könsrelaterade skillnader
 • Att företaget underlättar för både kvinnor och män att kunna förena förvärvsarbete med familjeliv
 • Att kvinnors och mäns kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och påverkar utvecklingen
 • Att diskriminering eller trakasserier på grund av kön inte förekommer

Utifrån dessa övergripande mål kommer bolagets ledning att arbeta vidare med en konkret och mer kortsiktig plan som följs upp varje år.

Vår mångfaldspolicy

Målet med företagets mångfaldspolicy är att alla anställda och presumtiva anställda ska behandlas på ett rättvist sätt, baserat på relevanta och objektiva fakta.

Det är Happy Boss policy att inte diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, civilstånd, religion, etniskt ursprung, ålder eller fysiskt handikapp. Policyn gäller i alla anställningsformer och ur alla aspekter, rekrytering, urvalsprocess, utbildning, befordran, lönesättning och andra förutsättningar på arbetsplatsen.  Alla anställda har ett personligt ansvar att policyn efterlevs och varje anställd är skyldig att deras uppförande är överensstämmande med Happy Boss mångfaldspolicy.

Om du som anställd ser exempel på att policyn inte efterlevs bör du omgående diskutera detta med din närmaste chef.

 

Vill du veta mer om hur vi jobbar med våra policys?

Hör gärna av dig om du har idéer, frågor eller synpunkter på våra kvalitetsmål, miljöarbete eller arbetsmiljöfrågor.